× Search

Een goede handelingsplanning zorgt ervoor dat we als team vanuit eenzelfde visie vertrekken om te werken met een leerling of leerlingengroep. Het zorgt ervoor dat we zicht krijgen op de specifieke opvoedings- en onderwijsnoden van iedere leerling en dat we systematisch te werk gaan bij het plannen en uitwerken van een aanbod op maat.

Het is een cyclisch proces waarbij volgende fasen doorlopen worden:

 

 

Vanuit de beeldvorming leggen we voor een bepaalde periode concrete doelen vast voor een leerlingengroep (groepswerkplan, GWP) en/of voor een individuele leerling (individueel handelingsplan, IHP). Er wordt bepaald hoe we deze doelen willen realiseren (methode, werkvorm, organisatie, wijze van rapportering en evaluatie).

De uitvoering hiervan wordt tijdens klassenraden verder opgevolgd. Tussentijdse evaluaties en onderling overleg is noodzakelijk, zodat bijsturing kan gebeuren waar nodig. Op het einde van elke periode gebeurt er een eindevaluatie om na te gaan of de doelen al dan niet bereikt werden. Dit wordt weergegeven in een rapport en besproken tijdens het oudercontact. Deze evaluatie vormt het vertrekpunt voor een nieuwe beginsituatie.

ACTIVITEITENKALENDER

DEEL JE VERHAAL OP

'DE SCHELP' ONS ZORGNETWERK NOORDERKEMPEN

De Schelp Zorgnetwerk Noorderkempen vormt samen met het Revalidatiecentrum, de scholen voor buitengewoon onderwijs Berkenbeek de zorginstellingen van het Spectrum, een netwerk van instellingen, dat opkomt voor personen met een beperking in de Noorderkempen. Doel is: nieuwe initiatieven te ontwikkelen en te beheren, de onderlinge samenhang en de interne communicatie te bevorderen, de gemeenschappelijke initiatieven van de drie organisaties te ondersteunen en te stimuleren, de relaties met de lokale besturen te onderhouden.